Locatie Brandenberg biedt zijn leerlingen veel faciliteiten. Hier een overzicht.

Huiswerkbegeleiding brugklas VMBO K en VMBO TL-PLUS

Op locatie Brandenberg krijgen de leerlingen uit deze brugklassen 3 dagen per week tijdens het zevende, achtste of negende lesuur huiswerkbegeleiding. Tot aan kerst is dit verplicht, daarna gebeurt deelname in overleg met de ouders. Tijdens dit uur zijn altijd enkele vakdocenten aanwezig om deze leerlingen te ondersteunen bij het plannen, leren en maken van het huiswerk.

Kluisjes

De school verhuurt kluisjes aan de leerlingen. Daarin kunnen de leerlingen hun waardevolle voorwerpen veilig opbergen. Er wordt een borg gevraagd voor de kluissleutel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de conciërge van onze school.

OLC

In het Open Leercentrum (OLC) kunnen leerlingen boeken en andere media lenen en raadplegen. Ook kunnen de leerlingen daar rustig werken aan schoolopdrachten. De school beschikt over literaire werken in het Nederlands, Duits en Engels. Verder zijn er talloze jeugdboeken en veel informatieboeken voor alle andere vakken en diverse tijdschriften. Er is een goede samenwerking tussen de schoolmediatheken en de bibliotheek van Landgraaf.

Schoolpas

Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar een zogenaamde schoolpas. Leerlingen dienen de schoolpas steeds bij zich te dragen. Functies van de schoolpas zijn o.a. identificatie op school en de registratie bij het lenen van boeken in de bibliotheek.

Verzekeringen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Het BcPL locatie Brandenberg heeft voor alle leerlingen en personeelsleden een aantal (aanvullende) verzekeringen afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens alle schooluren, dus ook reizen en excursies en tijdens stagewerkzaamheden, maar ook tijdens de reistijd van huis naar school en omgekeerd.

Als een leerling in schoolverband een ongeval overkomt, moet dit terstond aan de schooladministratie worden gemeld.

De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die schade aan zaken en / of personen dekt die het gevolg is van nalatigheid van de school.

Van belang voor u is te weten, dat:

  • de leerling verzekerd is voor activiteiten welke plaatsvinden binnen school- / lesuren, c.q. verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen (zoals excursies, werkweken e.d.);
  • deze aansprakelijkheid secundair is verzekerd;
  • de leerling NIET verzekerd is en de school, onverlet eventueel cameratoezicht, aansprakelijkheid afwijst: indien hij / zij zonder toestemming van de schoolleiding het schoolterrein verlaat; bij beschadiging, verlies en / of diefstal van privé eigendommen zoals bijvoorbeeld kleding, tassen, fietsen, enz.

Deze risico’s zijn voor rekening van de leerling zelf:

  • bij beschadiging aan eigendommen van de school of medeleerlingen;
  • bij schade, die het gevolg is van het houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen o.a. auto’s en bromfietsen); de aansprakelijkheid in verband met Repetitive Strain Injury (RSI).
  • medeverzekerd zijn de leden van de oudervereniging en van de medezeggenschapsraad, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die op verzoek van de school aan activiteiten deelnemen. Niet verzekerd is diefstal.

Schadeformulieren voor de genoemde verzekeringen en aanvullende informatie zijn te verkrijgen op de financiële administratie.

De school neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor leerlingen die zich buiten de schooltijden op het schoolterrein of de sportterreinen bevinden, noch voor hun eigendommen, ook niet voor die, welke tijdens de schooluren in de school of op de terreinen zijn. De ouders wordt dringend aangeraden jassen, jacks en gymnastiekkleding van hun kinderen duidelijk te merken om verlies te voorkomen. De ouders zijn aansprakelijk voor vernielingen, door hun kinderen in de school of op het schoolterrein aangebracht.

De school neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor activiteiten die door leerlingen, ouders of personeelsleden worden georganiseerd zonder dat uitdrukkelijk is aangegeven dat deze activiteiten in opdracht van de school en met toestemming van de schoolleiding worden georganiseerd.

Direct naar