Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan voor de inspraak. De raad spreekt voor zowel de ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat iedereen in staat gesteld wordt zijn belangen en inzichten naar voren te brengen, toe te lichten of te verdedigen in een klimaat van openheid, openbaarheid en vertrouwen.

De MR

De samenstelling van onze MR is als volgt:

Namens het personeel:
Mevrouw Schrouff
Mevrouw Jacobi
Mevrouw Raven
De heer Hensgens

Namens de ouders:
De heer Vincken
De heer Frohn

Namens de leerlingen:
Kyara Duscha

De MR is bereikbaar via het e-mail adres van mevr. Schrouff: hjgm.schrouff@bcpl.nl