Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Beroepscollege, locatie Brandenberg, mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande Brandenberg. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

De MR

De MR bestaat uit:
– 4 personeelsleden 
– 2 leden uit de oudergeleding
– 2 leden uit de leerlinggeleding 

De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken.
Daarnaast vergadert de personeelsgeleding van de MR eens in de twee weken.

Brandenberg is onderdeel van het Beroepscollege. Namens de MR van Brandenberg maken 2 leden deel uit van de groeps-mr van het Beroepscollege. Hier worden zaken besproken die het hele Beroepscollege aangaan.

Namens het Beroepscollege hebben een aantal leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SVOPL. Brandenberg is vertegenwoordigd door een personeelslid. In deze raad worden schooloverstijgende zaken besproken en voorzien van advies of instemming. Het College van Bestuur van SVOPL is hierbij de gesprekspartner.