Zorg en begeleiding is een van de ankerpunten van het Beroepscollege Parkstad Limburg en een speerpunt van locatie Brandenberg.

De begeleiding van de leerlingen valt uiteen in een drietal gebieden:

  • studeren: de ontwikkeling van een goede studiehouding en studievaardigheden en de ondersteuning bij leer- en studieproblemen;
  • kiezen: de ondersteuning bij een goede studie- en beroepskeuze;
  • leven: de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Studeren

Dit gebied omvat alles wat met de studievoortgang in verband staat, zoals het plannen van huiswerk, de voorbereiding op proefwerken of het volgen en begrijpen van de lessen. De begeleiding op dit gebied vindt plaats door: vakdocent, mentor, coördinator leerlingzaken (en indien nodig de teamleider), dyslexiecoach of remedial teacher.

Vakdocent: deze houdt de vorderingen op het eigen vakgebied bij, verstrekt indien nodig extra opdrachten of geeft tips voor de aanpak van een bepaald vakspecifiek probleem.

Mentor: dit is een klassendocent die zijn klas intensief begeleidt en die de communicatie verzorgt tussen enerzijds de klas of een individuele leerling uit die klas en anderzijds de ouders, de collega’s en de desbetreffende teamleider. Zowel bij achteruitgang in de studieresultaten als in het welbevinden van de leerling op school zal de mentor vaak het initiatief nemen tot een inventariserend gesprek en indien nodig contact opnemen met de ouders en de betrokken docenten.

Teamleider: hij of zij is belast met de dagelijkse leiding en organisatie van een bepaalde afdeling (onderbouw of bovenbouw) van de school en is het centrale verzamelpunt voor alle studie-informatie. De teamleider stelt zich op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen, ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op zijn of haar afdeling en geeft leiding aan een team docenten.

Coördinator van dienst: de coördinator van dienst zorgt voor een ordelijke gang van zaken gedurende de dag, spreekt indien nodig leerlingen aan op hun gedrag en neemt indien nodig contact op met de ouders.

Dyslexiecoach, dyscalculiecoach (remedial teachers): deze medewerkers zijn speciaal belast met de zorg voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie binnen onze school, c.q. de begeleiding van leerlingen met meer structurele leerproblemen.

Kiezen

In de loop van hun opleiding aan het Beroepscollege Parkstad Limburg moeten de leerlingen twee keer een keuze maken die de mogelijkheden van een verdere studie of een later beroep sterk beïnvloedt: bij de overstap van de onderbouw naar bovenbouw en in het laatste jaar als het gaat om de vervolgopleiding.

Een loopbaanexpert is gespecialiseerd in het begeleiden van die keuze. Hij is op de hoogte van alle mogelijke vervolgopleidingen en weet bovendien welke vakken de diverse opleidingen eisen. Als het moment aanbreekt waarop uw kind deze keuze moet gaan maken, wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Leven

Het normale onderwijs- of leefklimaat is niet voor elke leerling even gemakkelijk en soms raken leerlingen de weg kwijt door problemen van sociaal-emotionele aard. Soms kunnen deze problemen door een gesprek met de mentor, teamleider of een van de leerlingbegeleiders tot een oplossing worden gebracht.

In eerste instantie zal de mentor trachten aard, oorzaak en omvang van de problematiek voor zichzelf en voor de leerling helder te maken. Vaak kan vervolgens in onderling overleg een oplossing voor de situatie worden gevonden. Indien de problemen van dien aard zijn dat de mogelijkheden van de mentor om hulp te bieden tekort schieten, wordt het ondersteuningsteam geraadpleegd. De zorgcoördinator is de voorzitter hiervan en coördineert de zorg.

Direct naar