Te laat komen

Een leerling die te laat is, moet zich melden bij de receptie. Daar krijgt hij/zij een kaartje te laat met of zonder geldige reden. Een leerling die meer dan 2x te laat komt, krijgt te maken met de procedure “Te laat komen” (download zie hieronder).

Downloaden (PDF, Onbekend)

Afwezigheid leerling

Als een leerling ziek is, moeten ouders naar school bellen.
Dit kan vanaf 07.45 uur via telefoonnummer: 045-5311962.
Ouders kunnen ook per mail afmelden via: receptie-brandenberg@bcpl.nl

Als een leerling het eerste uur niet op school kan zijn (door bijvoorbeeld een bezoek aan een huisarts) moeten ouders naar school bellen of de leerling een briefje meegeven. Dit briefje moet de leerling afgeven bij de leerlingenbalie. Als de leerling in de loop van de dag weg moet (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de orthodontist) dienen ouders naar school te bellen of de leerling een briefje mee te geven. Dit briefje moet de leerling afgeven bij de leerlingenbalie. Een leerling die ziek naar huis wil, moet zich afmelden bij de leerlingenbalie. Er wordt naar huis gebeld om te kijken of er iemand thuis is. Als ouders niet bereikbaar zijn, volgt overleg met de coördinator van dienst over toestemming.

Verwijdering uit de les

 • Een leerling die uit de les verwijderd wordt, dient zich te melden in het OLC.
 • De coördinator van dienst wordt altijd ingeschakeld.
 • De leerling vult een verwijderingskaart in, de docent vult deze verwijderingskaart in. De leerling laat de kaart thuis ondertekenen en levert hem de volgende dag voor 10.00 uur in het OLC in.
 • Ouders ontvangen altijd een mail als zoon / dochter verwijderd is.

Verlof

Mede door ministeriële richtlijnen in dezen kunnen wij in principe geen vervroegde of verlate vakantie toestaan. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 moet minimaal 2 maanden van tevoren aan de locatiedirecteur worden overlegd.

Dit verlof mag:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Dit verlof is mogelijk wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Daarnaast zijn er gewichtige omstandigheden tot verlof buiten de schoolvakanties.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per jaar of minder moet vooraf of binnen 2 schooldagen na ontstaan van de verhindering aan de locatiedirecteur worden overlegd.

Extra verlof is mogelijk als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;

 • verhuizing van het gezin: 1 dag;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 lesdagen, afhankelijk van of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de locatiedirecteur en / of de leerplichtambtenaar;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de locatiedirecteur;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)-jubileum van bloed- of aanverwanten voor 1 dag;
 • voor andere calamiteiten of naar het oordeel van de locatiedirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn in ieder geval nooit ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de leerplichtwet 1969, moet minimaal 6 weken van tevoren via de locatiedirectie bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden voorgelegd. Een dergelijk verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd bij de (sector)directeur. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij Bureau Voortijdig Schoolverlaten, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, of via de locatiedirecteur van de school.

Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau Vsv, tel. 045-5605888 of via                info@vsv-parkstad.nl

De sectordirecteur is steeds verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar.

Direct naar