Locatie Brandenberg is niet alleen een dynamisch leerhuis, maar zeker ook een leefhuis voor leerlingen en medewerkers. Daarom gelden er op onze school enkele spelregels, die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich binnen dat leer- en leefhuis veilig en prettig kan voelen.

Alle regels hebben een raakvlak met de hoofdregel van onze school:

We gaan met respect met elkaar om

Daarvan zijn ook de drie algemene leefregels afgeleid, die voor heel onze schoolgemeenschap gelden:

 1. We zijn tolerant en hebben respect voor de ander. We pesten niet en accepteren dat iedereen anders, maar gelijkwaardig is.
 2. We helpen elkaar. We zijn medeverantwoordelijk voor het welbevinden van onszelf en de ander.
 3. We zijn verantwoordelijkheid voor ons gedrag en de gevolgen daarvan.

De medewerkers van locatie Brandenberg waken met veel professionele en ook emotionele betrokkenheid over het welzijn van hun leerlingen. De school hoopt zeer in deze betrokkenheid door de ouders en verzorgers te worden ondersteund. Wij gaan er dan ook nadrukkelijk van uit dat u met de aanmelding van uw kind de binnen onze gemeenschap geldende regels onderschrijft. Uiteindelijk streven school en ouders hetzelfde doel na: wij willen de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk laten verlopen.

Algemene regels in de klas

Het betreft richtlijnen, die in principe gehandhaafd dienen te worden en waarbij, naar inzicht van de bevoegde en bekwame docent, in uitzonderingen en met redenen omkleed van afgeweken kan worden. Onderstaande regels gelden voor alle lokalen, inclusief de praktijklokalen. Wij houden rekening met het menselijke aspect.

 1. Docenten en leerlingen zijn op tijd aanwezig bij het lokaal. Leerlingen mogen nooit zonder docent het lokaal binnen.
 2. In de klas wordt niet gesnoept, gekauwd, gegeten en / of gedronken.
 3. In de klas worden geen petten en jassen gedragen.
 4. In de klas is het gebruik van persoonlijke multimedia niet toegestaan, tenzij de docent daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Gebruikt de leerling zijn media zonder toestemming, dan zal de docent het apparaat innemen en afgeven bij de coördinator van dienst. Om 15.45 uur kan de leerling zijn eigendom daar ophalen.
 5. Een leerling die uit de les verwijderd wordt, moet zich met een opdracht van de docent melden in het OLC bij de medewerker aldaar. Indien de medewerker er niet is, gaat de leerling naar de coördinator van dienst.
 6. De docent ziet erop toe dat de leerlingen het lokaal niet verlaten vóórdat het belsignaal is gegaan.
 7. De docent ziet erop toe dat het lokaal na afloop van de les netjes achterblijft.

Algemene regels in het schoolgebouw

 1. Fietsen en scooters worden in de fietsenkelder gestald.
 2. Leerlingen mogen alleen gebruik maken van de hoofdingang.
 3. Leerlingen mogen tijdens de lesdag het schoolterrein in principe niet verlaten.
 4. Leerlingen dragen in het schoolgebouw geen petjes en / of jassen.
 5. Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauzes op de daartoe aangewezen pauzeplekken.
 6. Op het gehele schoolterrein is roken niet toegestaan.
 7. Misbruik van persoonlijke multimedia ten nadele van de school, medewerkers en leerlingen is ten strengste verboden. Het maken van opnames van derden in het gebouw zonder toestemming wordt als een ernstige inbreuk op privacy beschouwd en kan leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs schorsing. Dit geldt tevens voor het beschadigen van de goede naam van leerlingen, medewerkers en de school door het plaatsen van teksten, foto’s en / of filmpjes op internet.
 8. De school verwacht van alle leerlingen dat zij respect tonen voor elkaar, voor medewerkers en het gebouw. Dat betekent: een correcte houding, het opvolgen van instructies, fatsoenlijk taalgebruik, het gebruiken van de afvalbakken, enzovoort.

Gebruik multimedia in de school in de gangen, de aula en overige ruimten:

Het gepast gebruik van multimedia is toegestaan. Er mag NIET gefilmd of gefotografeerd worden en er mogen GEEN geluidsopnames worden gemaakt.

 • In de les, studie-uren of huiswerkbegeleiding:
  Het gebruik van een mobiele telefoon is zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent NIET toegestaan.
 • Tijdens proefwerken, overhoringen en (school)examens:
  Het gebruik van multimedia is NIET toegestaan. Wanneer er toch gebruik van wordt gemaakt, wordt dit gezien als fraude en worden er gepaste maatregelen genomen.
 • Tips:
  • Zet je mobiel / tablet / mp3 uit.
  • Berg je mobiel / tablet / mp3 op bij binnenkomst in school.
  • Respecteer de privacy van anderen.

Het maken van opnames van derden in het gebouw zonder toestemming wordt als een ernstige inbreuk op privacy beschouwd en kan leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs schorsing. Dat geldt tevens voor het beschadigen van de goede naam van leerlingen, docenten en de school door het plaatsen van foto- en / of filmpjes op internet. Wij baseren ons daarbij op de volgende tekst en afspraak, die voor alle scholen geldt die onder het SVO|PL-bestuur vallen:

‘Het openbaar maken van beeldmateriaal (foto, video, film), gemaakt zonder toestemming van de geportretteerde, is bij wet verboden. Op grond hiervan verbiedt de school leerlingen c.q. medewerkers beeldmateriaal te maken van andere leerlingen c.q. medewerkers en te verspreiden indien geportretteerde persoon daarvoor geen toestemming heeft gegeven.’

Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van gemaakte foto’s van zoon / dochter op de website van de school (denk in dit verband aan foto’s van schoolactiviteiten), moeten dit vóór de laatste vrijdag in september kenbaar maken. Dit kan per brief, telefonisch of per e-mail.

Direct naar